Image default

ویژگیهای منحصر بفرد تنزیل: ۱- براساس روش ساده فهم قران تهیه شده و هر سوره را به اجزای کوچکتری به نام فراز تقسیم کرده و عصاره مفهوم هر فراز را ارایه کرده است ۲-با نگاه منسجم به هر سوره،برای هر سوره یک درس مشخص شده است. ۳-سوره ها،به ترتیب نزول فهرست شده اند و برای هر مرحله توضیحاتی اورده شده است.که مخاطب،پیام ایه را بهتر درک میکند